yArtikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Het Ayahausca Centre is gevestigd te Bussum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:34374314.
b. Ceremonie: is een plechtigheid met het heilig sacrament Ayahuasca met daarbij rituele handelingen door een Ayahuasquero / begeleider en anderzijds één of meerdere deelnemer(s) die het ritueel bijwonen. Hierna te noemen; ceremonie.
c. Deelnemer: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen Het Ayahuasca Centre en Deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van ceremonie(s),

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen Het Ayahuasca Centre en deelnemer komt tot stand door ontvangst van een aanmelding via post, fax, e-mail, internet, what’s app, facebook bericht of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van de aanmelding stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de ceremonie door Het Ayahuasca Centre.
3.3 De deelnemer schrijft zich in voor de gehele ceremonie,
3.4 Na ontvangst van een aanmelding is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
De inschrijving wordt definitief:
– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende ceremonie te laten doorgaan.
– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende ceremonies.
– wanneer de deelnemer geestelijk en fysiek geschikt is bevonden door Het Ayahuasca Centre om deel te nemen aan een ceremonie.
3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een ceremonie vol is, kan de deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een ceremonie waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende ceremonie gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke ceremonie.

Artikel 4. Uitvoering ceremonies
4.1 Het Ayahuasca Centre verzorgt de ceremonies zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.

Artikel 5. Annulering ceremonie (door deelnemer)
5.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een
ceremonie met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :
a. annulering voordat de ceremonie is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b. bij annulering minder dan 3 maanden voor aanvang van de ceremonies is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

bij annulering minder dan 2 maanden voor aanvang van de ceremonies is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de ceremonies is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

c. na aanvang van de ceremonies is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de ceremonie deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
Tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Overmacht: indien een deelnemer niet in staat is de ceremonie te volgen, kan de deelnemer Het Ayahuasca Centre schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen ceremonies onder de voorwaarde dat:
– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
– het ceremonie geld binnen de gestelde termijn is voldaan;
– de vervangende ceremonies, waaraan de deelnemer wil
deelnemen, ruimte biedt;
– de ceremonies doorgang vindt;
– maximaal één jaar na datum.
Indien deelnemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de ceremonie schriftelijk of per e-mail aan Het Ayahuasca Centre door te geven.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst
6.1 De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Zie artikel 6.
6.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een ceremonie heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 7. Betaling
7.1 Na ontvangst van schriftelijke of elektronische aanmelding door Het Ayahuasca Centre is de deelnemer het gehele ceremoniegeld aan Het Ayahuasca Centre verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Het Ayahuasca Centre.
7.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
7.3 Wanneer het ceremoniegeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Het Ayahuasca Centre gerechtigd boven het verschuldigde ceremoniegeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.
7.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 bepaalde, zal Het Ayahuasca Centre het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 8. Privacy en boete bepaling schending Privacy
8.1 Door deelnemer verstrekte informatie wordt door Het Ayahuasca Centre, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het Ayahuasca Centre zal deze informatie alleen gebruiken om de deelnemer te (blijven) informeren over haar ceremonies of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Het Ayahuasca Centre zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
8.2 Hat Ayahuasca Centre vindt de privacy van iedere deelnemers heel erg belangrijk. Het is daarom absoluut niet toegestaan om geluid- en of filmopnames te maken voor, tijdens en na een Ayahuasca ceremonie. Niet van de ceremonie zelf, de deelnemers, de begeleiders en de gesprekken tijdens een dag, avond of weekend georganiseerd door Het Ayahuasca Centre. Indien de deelnemer zich niet houdt aan deze bepaling, is deze aan Het Ayahuasca Centre een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt. Geluid- en filmopnames mogen uitsluitend gemaakt worden mits er schriftelijke toestemming is gevraagd aan het Ayahuasca Centre en deze schriftelijk is bevestigd door het Ayahuasca Centre.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien de dienstverlening van Het Ayahuasca Centre tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de voorafgaand aan een ceremonie vastgelegde afspraken, zal Het Ayahuasca Centre dit herstellen voor zover dat binnen haar vermogen en verantwoordelijkheid ligt.
9.2 Met uitzondering van wat in deze voorwaarden is vastgesteld, is Het Ayahuasca Centre niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door Het Ayahuasca Centre geleverde zaken en/of verrichte diensten, waaronder schade van en aan deelnemers, kandidaten en/of derden ontstaan tijdens een ceremonie of als gevolg van het gebruik van het Plant medicijn, Ayahuasca en of psilocybine.
9.3 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is Het Ayahuasca Centre nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de deelnemer die de waarde van de ceremonie te boven gaat.
9.4 Het Ayahuasca Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer/kandidaat en opdrachtgever.
9.5 De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en regels te volgen. Bij weigering is de deelnemer volledig aansprakelijk.
9.6 Via de website www.ayahuascacentre.com krijgt de deelnemer informatie over hoe voor te bereiden op een ceremonie met het heilig sacrament Ayahuasca en of psilocybine. Eventuele toediening van Ayahuasca en of psilocybine doet de cursist zelf geheel vanuit eigen beweging en op eigen verantwoordelijkheid. Het Ayahuasca Centre is in alle opzichten gevrijwaard.
9.7 De deelnemer verklaart bij het deelnemen aan een ceremonie van Het Ayahuasca Centre, vrij te zijn van psychose of enig ander psychiatrische indicatie die gevaarlijk is in combinatie met Ayahuasca en of psilocybine. Psychiatrische indicaties als borderline, schizofrenie en (aanleg voor) psychose zijn ook contra-indicaties.
9.8 De deelnemer verklaart aan Het Ayahuasca Centre geen medicijnen te gebruiken die gevaarlijk kunnen zijn in combinatie met Ayahuasca en of psilocybine. Wanneer binnen een maand voor aanvang van een ceremonie blijkt dat de cursist medicijnen nodig heeft, meldt hij/zij dit ten alle tijden aan Het Ayahuasca Centre.
9.8 De deelnemer verklaart aan Het Ayahuasca Centre geen drugs te gebruiken die gevaarlijk kunnen zijn in combinatie met Ayahuasca en of psilocybine. Wanneer binnen een week voor aanvang van een ceremonie blijkt dat de cursist drugs heeft gebruikt, meldt hij/zij dit ten alle tijden aan Het Ayahuasca Centre.
9.9 Medische indicaties als hartklachten en hoge bloeddruk vormen een contra-indicatie voor het gebruik van Ayahuasca. De deelnemer verklaart aan Het Ayahuasca Centre geen van deze klachten te hebben.
9.10 De deelnemer verklaart bij het deelnemen aan een ceremonie van Het Ayahuasca Centre niet zwanger te zijn.
9.11 De deelnemer verklaart bij het deelnemen aan een ceremonie van Het Ayahuasca Centre zijn directe familie en of partner op de hoogte te hebben gebracht dat deze op geheel eigen risico deelneemt aan een ceremonie bij Het Ayahuasca Centre
9.12 Deelname aan de ceremonies van het Ayahuasca Centre zijn voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de deelnemer;

Artikel 10. Vragen en klachten
10.1 Het Ayahuasca Centre treeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de ceremonie binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Het Ayahuasca Centre per omgaande beantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Ayahuasca Centre, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar. Alleen dan zal Het Ayahuasca Centre de klacht in behandeling kunnen nemen. Het Ayahuasca Centre adviseert de deelnemer om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. Het Ayahuasca Centre zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.